BASEMENT BUTSUMA - General chanting with Gongyo - 7-9pm - Gongyo 7.30pm

11 Dec 2019
11 Dec 2019
room: 
Front Butsuma (70 people)