MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-3.15pm - Gongyos 10.30am & 3pm

23 Jun 2019
room: 
Main Butsuma (60 people)