MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-3.15pm - Gongyos 10.30am & 3pm

15 Mar 2020
room: 
Main Butsuma (60 people)