MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-2pm - Gongyo 10.30am

16 Nov 2019
16 Nov 2019
room: 
Main Butsuma (60 people)