MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-4.15pm - Gongyos 10.30am & 4pm

18 May 2019 4:55 pm
room: 
Main Butsuma (60 people)