MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-4.15pm - Gongyos 10.30am & 4pm

14 Dec 2019 4:52 pm
14 Dec 2019 4:52 pm
room: 
Main Butsuma (60 people)