MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-3.15pm - Gongyos 10.30am & 3pm

3 Mar 2019
3 Mar 2019
room: 
Main Butsuma (60 people)